Die Macht des Dankbaren betrachtens

Berater, Prozess Manager und Trainer Heike Aiello für Coreconnect Groningen arbeitet jetzt seid 10 Jahren mit einer dankbaren Geisteshaltung. Coreconnect vertritt die Grundwerte, in denen Denken und Handeln im Mittelpunkt stehen:
Auf den Punkt gebracht – durch und durch, mit Integrität, ergebnisorientiert, dankbar und direkt.Verbinden – starten Sie die Beziehung, arbeiten Sie zusammen, und verbinden Sie Ambitionen und Menschen miteinander.
Heike Aiello unterstützt Personen und Organisationen, die dankbar (zusammen) arbeiten wollen:
Durch Teamentwicklung: Talent bemerken und beschäftigen. Talent und Arbeit verbinden.
Mit Prozessberatung: Talent und Organisation verbinden.
Zum Beispiel die Gestaltung von Entwicklungs- und Lernprozesse, die zu einer besseren Zusammenarbeit führen und mehr positive Energie und Produktivität im Unternehmen erzeugen.
Beim Prozessmanagement: verbinden Sie die einzelnen Ziele mit einer unterstützten Vision.
Zum Beispiel die Förderung von Vision und Entwicklungsprozessen.
Mit Hilfe von interaktiven Präsentationen: Zeitmangel? Oder probieren Sie zunächst eine dankbare Befragung?
Zum Beispiel, mit einem interaktiven Vortrag.

Heike Aiello bietet Workshops zu den oben erwähnten Themen, in denen sie Organisationen berät, die Prozesse erleichtert und die Organisationen coacht. Diese Woche wurde ihre Methode als pixi-Booklet herausgebracht: Die Macht des dankbaren Betrachtens in 5 Schritten. In Schritt 4 legt sie den Nachdruck auf die Bedeutung Erfolge zu feiern. Dies lässt sich perfekt mit einer Urkunde oder einem Zertifikat von www.certificaatopmaat.nl durchführen!

Möchten Sie mehr über den Heike Aiello Prozess lernen? Besuchen Sie www.coreconnect.nl oder rufen Sie an unter 06-38 35 35 29.

The power of appreciative viewing

Adviser, process manager and trainer Heike Aiello of CoreConnect in Groningen has been working from an appreciative mindset for a period of 10 years now. CoreConnect represents the core values in which thinking and working are at the core:

Get to the point –  thoroughly, with integrity, result oriented, appreciative and direct
Connect  – initiate the relationship, cooperate, and connect ambitions and people with each other.

Heike Aiello supports people and organizations who want to (co)operate appreciatively.

By team development: notice and employ talent. Connect talent and work.
For example, supporting (management)teams to (co)operate is not only more effective, but also more pleasant. Utilize one’s own strong assets as well as those of others.

By process management: connect the individual ambitions with a supported vision.
For example, the facilitation of vision and development processes.

By means of interactive presentations: lack of time? Or first try an appreciative inquiry?

For example, with an interactive lecture.

Heike Aiello delivers workshops about the subjects mentioned above, where she advises, facilitates processes and coaches organizations.

This week her method was released as a pixi-booklet: The Power of Appreciative Viewing in 5 Steps. In Step 4 she places emphasis on the importance of celebrating successes. This can be accomplished perfectly with a charter or certificate from www.certificaatopmaat.nl!

Would you like to find out more about the Heike Aiello process? Visit www.coreconnect.nl or call +31 (0)6-38 35 35 29.

De kracht van Waarderend Kijken

Sinds 10 jaar werkt adviseur, procesbegeleider en trainer Heike Aiello van CoreConnect uit Groningen vanuit een waarderende mindset. CoreConnect staat voor de kernwaarden waarin het denken en werken centraal staan:
Tot de kern komen – grondig, integer, resultaatgericht, waarderend en direct.
Verbinden – de relatie aangaan, samenwerken, ambities en mensen met elkaar verbinden.

Heike Aiello ondersteunt mensen en organisaties die waarderend willen (samen)werken:

Door teamontwikkeling: zien en inzetten van talent. Verbinden van talent en werk.
Bijvoorbeeld door het ondersteunen van (management)teams om niet alleen effectiever, maar ook plezieriger (samen) te werken. Meer gebruik maken van de eigen en elkaars sterke punten.
Door procesadvies: verbinden van talent en organisatie.
Bijvoorbeeld het ontwerpen van ontwikkel- en leerprocessen die leiden tot een betere samenwerking en meer positieve energie en productiviteit in de organisatie.
Door procesbegeleiding: verbinden van de individuele ambities tot een gedragen visie.
Bijvoorbeeld het faciliteren van visie- en ontwikkelprocessen
Door interactieve presentaties: weinig tijd? Of eerst aan Appreciative Inquiry willen snuffelen?
Bijvoorbeeld door een interactieve lezing.

Over bovenstaande thema’s geeft Heike Aiello workshops, adviseert ze, faciliteert ze processen en coacht ze bedrijven.

Deze week is haar aanpak als pixi-boekje verschenen: De kracht van Waarderend Kijken in 5 stappen. In stap 4 benadrukt zij het belang van het vieren van successen. Dat kan dus prima door middel van een oorkonde of certificaat van www.certificaatopmaat.nl!

Wilt u meer weten over de werkwijze van Heike Aiello? Kijk op www.coreconnect.nl of bel naar 06-38 35 35 29.

Stichting Beatlesfanclub Nederland

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestand van de Stichting Beatlesfanclub Nederland zijn oorkondes uitgereikt aan drie leden van de fanclub. 

Har van Fulpen werd onderscheiden omdat hij de voorzitter was van de allereerste Nederlandse Beatlesfanclub die veertig jaar geleden werd opgericht. Met zijn schenking van de domeinnaam www.beatlesfanclub.nl aan de Stichting Beatlesfanclub Nederland werd op 10 november 2003 de eerste stap gezet naar een professionele aanpak, met een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat.
Yorrick van Norden, tegenwoordig succesvol singer/songwriter, kreeg de oorkonde voor zijn inzet als eerste en jongste medewerker van de Digitale Beatlesfanclub.
Frank Leenheer werd onderscheiden vanwege het voor de dertigste keer organiseren van de Beat-Meet.
(Op zondag 26 oktober 2014 is er weer Beat-Meet in Leiden. Speciale gasten zijn David Bedford uit Liverpool die alles over The Beatles & Liverpool weet).

Oorkondes Beatles FanclubDetail oorkonde Beatles Fanclub

De Stichting Beatlesfanclub Nederland is een initiatief van Bertus Elzenaar, Matthieu van Winsen en Ed van der Es. De stichting is op 10 januari 2006 opgericht.

In 1999 is Bertus Elzenaar, die in de jaren zeventig en tachtig een grote rol heeft gespeeld bij de (Vereniging) Nederlandse Beatlesfanclub, op internet gestart met een Nederlandstalige website die dagelijks nieuws brengt over The Beatles en hun individuele leden John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Uit het netwerk van mensen die al eerder bij Beatlesfanclubs betrokken waren en uit actieve fans die zich aanmeldden, werd tussen 1999 en 2009 een enthousiast team van medewerkers samengesteld.

Het redactieteam van Beatlesfanclub.nl zorgt voor een dagelijkse stroom nieuws, cd-, dvd- en boekrecensies en achtergrondverhalen over belangrijkste popgroep uit de geschiedenis van de populaire muziek. Ook is er een databank opgezet waarin alle mogelijke informatie met betrekking tot het oeuvre van The Beatles bijeen is gebracht, die voortdurend wordt uitgebreid met feiten en cijfers. Er staat een overzicht op de website van alle 212 officieel door The Beatles opgenomen en uitgebrachte nummers tussen 1962 en 1970.

Wilt u meer informatie over de Stichting Beatlesfanclub Nederland? Kijk dan op www.beatlesfanclub.nl