Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Certificaatopmaat.nl te Hoogezand

Zoals gedeponeerd onder nummer 01152945 bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1. Begripsbepalingen en algemeen

1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘voorwaarden’, wordt verstaan onder:

A. Certificaatopmaat.nl: de eenmanszaak BergmanConcepts, tevens handelend onder de naam Certificaatopmaat.nl, gevestigd te Hoogezand.

B. Klant: de consument, natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten afneemt van Certificaatopmaat.nl.

C: Consument: de Klant, zijnde een natuurlijk persoon en niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

D: Partijen: Certificaatopmaat.nl en Klant tezamen.

2. Afwijkingen van de voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

3. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. Certificaatopmaat.nl en Klant zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle door Certificaatopmaat.nl uitgegeven aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na offertedatum.

2. Certificaatopmaat.nl kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De overeenkomst komt tot stand nadat Certificaatopmaat.nl de door de Klant voor akkoord ondertekende offerte/aanbieding retour heeft ontvangen.

4. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 3. Levering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Certificaatopmaat.nl kenbaar heeft gemaakt bij de totstandkoming van de overeenkomst, danwel af magazijn bij Certificaatopmaat.nl.

2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken in de macht van de Klant worden gebracht.

4. Door Certificaatopmaat.nl opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien de opgegeven levertijd, door welke reden dan ook, niet nagekomen kan worden zal Certificaatopmaat.nl de Klant schriftelijk hier over informeren.

5. De door Certificaatopmaat.nl opgegeven leveringstermijn vangt aan nadat de Klant aan alle (betalings) voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 4. Wijziging overeenkomst

1. Wanneer blijkt dat voor de uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aanpassen.

2. Certificaatopmaat.nl zal tijdig de Klant informeren over eventuele extra kosten en verandering van levertijden, die deze wijziging met zich mee kan brengen.

3. Indien de Klant na drie revisie rondes niet akkoord is met het ontwerp, is Certificaatopmaat.nl gerechtigd extra kosten in rekening te brengen, of de overeenkomst aan te passen in overeenstemming met dit artikel, voor het aanpassen van een ontwerp dan wel het maken van een nieuw ontwerp.

Artikel 5. Prijsverhogingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Certificaatopmaat.nl afgegeven prijzen, jegens de Klant:

– in Euro- exclusief BTW;

– exclusief verzend-, leveringskosten;

– inclusief ontwerpkosten;

– als aan gestelde betalingsvoorwaarden is voldaan.

2. Indien Certificaat op maat met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Certificaatopmaat.nl niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Klant, tot verhoging van de prijs over te gaan indien Certificaatopmaat.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst
1. Certificaatopmaat.nl neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.

2. Voordat Certificaatopmaat.nl tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp overgaat, wordt het ontwerp eerst voorgelegd aan de Klant. Wanneer de Klant het ontwerp goedkeurt, kan de Klant in een later stadium geen beroep meer doen op het feit dat het ontwerp niet aan gestelde eisen voldoet.

3. Indien de Klant niet akkoord gaat met het ontwerp dan heeft de Klant recht op maximaal drie revisie rondes, tenzij het ontwerp in een eerder stadium door de Klant is goedgekeurd.

4. Indien de Klant niet binnen 10 dagen na het versturen van het ontwerp door Certificaatopmaat.nl het ontwerp goedkeurt of afkeurt, dan geldt het ontwerp als goedgekeurd. Voorgaande tenzij er anders is overeengekomen.

5. Indien de klant na de drie revisie rondes niet akkoord gaat met het ontwerp, is artikel 4.3 van toepassing of heeft elk van de Partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval komen de gemaakte ontwerpkosten en de door Certificaatopmaat.nl gereserveerde uren voor rekening van de Klant.

6. Certificaatopmaat.nl is gerechtigd de levering van het overeengekomene uit te stellen, tot het moment dat de Klant alle openstaande facturen aan Certificaatopmaat.nl heeft betaald.

7. Certificaatopmaat.nl is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan de Klant te zenden indien dit voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de Klant is bedongen. In dat geval verplicht Certificaatopmaat.nl zich een drukproef voor te leggen aan de Klant, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien de Klant niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

Artikel 7. Betaling
1. Certificaatopmaat.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien de Klant een Consument is, in de zin van artikel 1.1 sub C, bedraagt de betalingstermijn uit het vorige lid 30 dagen na factuurdatum.

3. Certificaatopmaat.nl is gerechtigd 100% van het factuurbedrag bij wijze van voorschot in rekening te brengen bij de Klant. Indien de Klant een consument is, dan is Certificaatopmaat.nl gerechtigd 50% van het factuurbedrag bij wijze van voorschot in rekening te brengen.

4. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen van de Klant jegens Certificaatopmaat.nl onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van Certificaatopmaat.nl dient de Klant alsdan zijn financiële verplichtingen jegens Certificaatopmaat.nl terstond na te komen, dan wel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door Certificaatopmaat.nl aan de Klant geleverde za(a)k(en).

5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur en / of schuld.

6. In geval van niet of niet volledige betaling, is de Klant na het verstrijken van de in het vierde lid genoemde termijn van rechtswege in verzuim en heeft Certificaatopmaat.nl, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Certificaatopmaat.nl heeft.

7. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Certificaatopmaat.nl, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Klant.

8. Certificaatopmaat.nl is gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten die verder gaan dan het versturen van enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een, niet aanvaard, schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier, in rekening te brengen aan de Klant. Hierbij geldt een minimum van 15% van de factuurwaarde met een minimum van €50,- .

9. In afwijking van artikel 7.8, geldt in overeenkomsten met consumenten dat Certificaatopmaat.nl de volgende buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen:

Over de eerste € 2.500,-                    15%

Over de volgende € 2.500,-               10%

Over de volgende € 5.000,-                 5%

Over de volgende € 190.000,-             1%

Over het meerdere                            0,5%, met een maximum € 6775,-.

Certificaatopmaat.nl is gerechtigd een minimum van € 40,- en een maximum van € 6775,- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen

Artikel 8. Klachten
1. Klachten over de geleverde producten dienen door de Klant, binnen 14 dagen na ontdekking van het defect of de fout, schriftelijk bij Certificaatopmaat.nl gemeld te worden.

2. Klachten over de factuur dienen door de Klant, binnen 14  dagen na factuurdatum, schriftelijk bij Certificaatopmaat.nl gemeld te worden.

3. Indien de Klant een Consument is, in de zin van artikel 1.1 sub C, dan bedragen de termijnen uit lid 1 en 2 van dit artikel respectievelijk twee en één maand.

4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

5. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, door middel van een foto, van de tekortkoming te bevatten, zodat Certificaatopmaat.nl in staat is adequaat te reageren.

6. Indien een klacht gegrond is, zal Certificaatopmaat.nl alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

7. Foutief bestelde goederen dienen in perfecte en complete staat aan Certificaatopmaat.nl te worden opgestuurd. Deze goederen dienen franco binnen 30 dagen na levering aan het adres van Certificaatopmaat.nl te worden opgestuurd. Tevens dient er een korte brief met uitleg ingesloten te zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Certificaatopmaat.nl, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Certificaatopmaat.nl. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Certificaatopmaat.nl beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Certificaatopmaat.nl aan de Klant voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft geoffreerd.

2. Certificaatopmaat.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Certificaatopmaat.nl is uitgegaan van, door of vanwege de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Certificaatopmaat.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van door de Klant op advies van Certificaatopmaat.nl ingeschakelde derden.

4. Certificaatopmaat.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de levering van de zaken door Certificaatopmaat.nl.

5. Certificaatopmaat.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Klant ongedaan te maken.

6. De Klant vrijwaart Certificaatopmaat.nl tegen en stelt Certificaatopmaat.nl schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Certificaatopmaat.nl.

8. De aansprakelijkheid van verzekerden is gebaseerd op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

9. Wanneer de Klant een Consument is, zijn de leden 1,4 en 7 niet van toepassing.

Artikel 10. Overmacht

1. Indien Certificaatopmaat.nl zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Certificaatopmaat.nl kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Certificaatopmaat.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Certificaatopmaat.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Certificaatopmaat.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Certificaatopmaat.nl, ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. Indien Certificaatopmaat.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. Certificaatopmaat.nl is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

A. De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

B. Na het sluiten van de overeenkomst Certificaatopmaat.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;

C. De Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming hen rechtvaardigt.

3. Voorts is Certificaatopmaat.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Certificaatopmaat.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Certificaatopmaat.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.

5. Certificaatopmaat.nl is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor de Klant of derden. Certificaatopmaat.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Geheimhouding

1.Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke verkregen informatie

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Partijen een informatieplicht opleggen.

3. Certificaatopmaat.nl is gerechtigd de door hem verkregen informatie, mits die informatie niet te herleiden is tot individuele klanten, aan te wenden voor statistische, promotionele of vergelijkende doeleinden.

4. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is certificaatopmaat.nl niet gerechtigd de informatie die hem door de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 13. Intellectueel Eigendom

1. Alleen wanneer Partijen dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen kan een recht van intellectueel eigendom ten aanzien van voor de Klant ontwikkelde zaken overgaan op de Klant. Certificaatopmaat.nl behoudt zich het recht voor om alle aan de ontwikkeling van het product en/of ontwerp ten grondslag liggende zaken en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Daarnaast behoudt Certificaatopmaat.nl zich het recht voor om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke voor de Klant zijn of worden gedaan.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde zaken, programmatuur, websites, databestanden, certificaten en alle andere materialen, berusten uitsluitend bij Certificaatopmaat.nl, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Certificaatopmaat.nl verleent aan Klant slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht dient zijn grond te vinden in de overeenkomst, de voorwaarden of de wet.

3. Het is Klant niet toegestaan aanduidingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht uit de websites, ontwerpen of enige andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

4. Certificaatopmaat.nl vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door Certificaatopmaat.nl zelf ontwikkelde / ontworpen zaken inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde. Klant dient Certificaatopmaat.nl onverwijld schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van een rechtsvordering en zal de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaten aan Certificaatopmaat.nl. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Certificaatopmaat.nl verlenen om zich, indien nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

5. De verplichting tot vrijwaring, als bedoelt in het vorig lid, vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met (i) door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Certificaatopmaat.nl ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming aan de zaak heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.

6. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Certificaatopmaat.nl zelf ontwikkelde / ontworpen, zaken of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht of indien naar het oordeel van Certificaatopmaat.nl een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Certificaatopmaat.nl, indien mogelijk, zorg dragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige zaken kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Certificaatopmaat.nl is uitgesloten.

7. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan Certificaatopmaat.nl van apparatuur, programmatuur, voor website, databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Klant vrijwaart Certificaatopmaat.nl tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de grond dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie
1. Alle door Certificaatopmaat.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Certificaatopmaat.nl totdat de Klant alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

2. Door Certificaatopmaat.nl geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. De Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan Certificaatopmaat.nl dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Certificaatopmaat.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Certificaatopmaat.nl zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Certificaatopmaat.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. De Consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

7. Als Certificaatopmaat.nl geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat het geleverde is vermengd, vervormd en / of nagetrokken, is de Klant verplicht de nieuw gevormde zaak aan Certificaatopmaat.nl te verpanden.

8. Onverminderd het wettelijk retentierecht is Certificaatopmaat.nl gerechtigd enig goed van de Klant, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Certificaatopmaat.nl uit welke hoofde dan ook, van de Klant heeft te vorderen, tenzij de Klant ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Certificaatopmaat.nl ook, in geval van de Klant in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 15. Wijzigen algemene voorwaarden
1. Certificaatopmaat.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. Certificaatopmaat.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

3. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 16. Slotbepaling
1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Certificaatopmaat.nl van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

2. Op elke rechtsbetrekking tussen Certificaatopmaat.nl en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Elk geschil tussen de Klant en Certificaatopmaat.nl, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangend met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van Certificaatopmaat.nl voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. Geschillen met consumenten worden voorgelegd aan de rechter in de lidstaat waar de consument woonachtig is.

5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 12 juni 2015.